Υπολογισμός συνάρτησης

Υπολογισμός συνάρτησης! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει έναν αριθμό και υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης, Fx ← (6 * a) / (a – 1) ^ 2 Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας....