Σύγκριση δύο αριθμών

Σύγκριση δύο αριθμών! Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να συγκρίνουμε δύο αριθμούς. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε δύο αριθμούς και τους αποθηκεύουμε στις μεταβλητές “a” και “b”, μετά ελέγχουμε τις τιμές τους και εμφανίζουμε το αντίστοιχο...