Έλεγχος θετικού αριθμού

Έλεγχος θετικού αριθμού! Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να δούμε αν κάποιος αριθμός είναι θετικός. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε ένα αριθμό και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή “a”, μετά ελέγχουμε τη τιμή της και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε...