Σύγκριση δύο αριθμών

Σύγκριση δύο αριθμών! Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να συγκρίνουμε δύο αριθμούς. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε δύο αριθμούς και τους αποθηκεύουμε στις μεταβλητές “a” και “b”, μετά ελέγχουμε τις τιμές τους και εμφανίζουμε το αντίστοιχο...

Έλεγχος θετικού αριθμού

Έλεγχος θετικού αριθμού! Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να δούμε αν κάποιος αριθμός είναι θετικός. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε ένα αριθμό και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή “a”, μετά ελέγχουμε τη τιμή της και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε...