Υπολογισμός συνάρτησης!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει έναν αριθμό και υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης,

Fx ← (6 * a) / (a – 1) ^ 2

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να εμφανίζει το μήνυμα “Η τιμή της συνάρτησης είναι” και μετά την τιμή της συνάρτησης.