Σύγκριση δύο αριθμών!

Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να συγκρίνουμε δύο αριθμούς. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε δύο αριθμούς και τους αποθηκεύουμε στις μεταβλητές “a” και “b”, μετά ελέγχουμε τις τιμές τους και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Το παραπάνω πρόγραμμα δεν ελέγχει την περίπτωση που οι αριθμοί είναι ίσοι. Κάντε ένα πρόγραμμα που να εμφανίζει μήνυμα “είναι ίσοι”.