Μισθοδοσία προσωπικού!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και υπολογίζει και εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές του. O βασικός μισθός είναι 1200 €. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ υπάρχει επίδομα 25% ενώ αν κάποιος διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο τότε το επίδομα σπουδών γίνεται 30%. Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαμβάνει χρονοεπίδομα 10% επί του βασικού μισθού αν βρίσκεται μέχρι και 5 χρόνια στην εταιρεία, 20% αν βρίσκεται μέχρι και 15 χρόνια ενώ 30% αν εργάζεται περισσότερα από 15 χρόνια στην εταιρεία.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε τo χρονοεπίδομα να είναι 15% επί του βασικού μισθού αν βρίσκεται μέχρι και 7 χρόνια, 25% αν βρίσκεται μέχρι και 17 χρόνια ενώ 35% αν εργάζεται περισσότερα από 25 χρόνια.