Κάνοντας πράξεις!

Μπορείτε να κάνετε πράξεις με τη χρήση των μπλοκ στην κατηγορία “Πράξεις”. Απλά μεταφέρετε τα μπλοκ στο λευκό χώρο και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά στήλη τη γλώσσα προγραμματισμού για να δείτε τον αντίστοιχο κώδικα.

Δοκιμάστε!

Με τις παρακάτω πράξεις. Με ποια σειρά εκτελέστηκαν οι πράξεις;
α. 20 / 4 * 3
β. 3 * 30 / 5
γ. 7 + 15 * 20