Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη και το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ, ελέγχει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση που θα έχει ο πελάτης σύμφωνα με το ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με το Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών ΔΙΑΣ, κάποιος καταθέτης μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη από κάποια άλλη τράπεζα πέραν αυτής που συνεργάζεται από ένα μηχάνημα ΑΤΜ. Για την υπηρεσία αυτή υπάρχει χρέωση η οποία ισούται με το ένα εκατοστό του ποσού της ανάληψης. Η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 € αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 3 €.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε η χρέωση να ισούται με τα δύο εκατοστά του ποσού της ανάληψης και να μην είναι μικρότερη από 3 € αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 6 €.