Έλεγχος θετικού αριθμού!

Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να δούμε αν κάποιος αριθμός είναι θετικός. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε ένα αριθμό και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή “a”, μετά ελέγχουμε τη τιμή της και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Το παραπάνω πρόγραμμα δεν ελέγχει την περίπτωση που ο αριθμός είναι μηδέν. Κάντε ένα πρόγραμμα που να έλεγχει όταν ο αριθμός είναι μηδέν να εμφανίζει μήνυμα “είναι μηδέν”.