Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα αριθμό και εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα να διαβάζει δύο αριθμούς και να εμφανίζει αν είναι άρτιοι ή περιττοί.